Informacje o firmie Toshiba

Informacje

Firma Toshiba jest globalnym liderem i pionierem rynku nowatorskich zaawansowanych technologii oraz producentem wprowadzającym na rynek różnorodne zaawansowane produkty elektroniczne i elektryczne, takie jak systemy informacyjne i komunikacyjne, cyfrowe urządzenia konsumenckie (elektroniczny sprzęt i podzespoły powszechnego użytku), systemy zasilania, systemy infrastruktury przemysłowej i społecznościowej oraz sprzęt do użytku domowego. Firma Toshiba Electronics Europe GmbH, Storage Products Division, z siedzibą w Düsseldorf w Niemczech wprowadza dyski twarde na rynek konsumencki i detaliczny w Europie. Od ponad 50 lat firma Toshiba opracowuje i produkuje rozwiązania w zakresie przechowywania danych, używane przez większość głównych marek związanych z informatyką i elektronicznym sprzętem powszechnego użytku.

Dane korporacyjne

Podstawowe dane firmy (Dane finansowe i giełdowe wg stanu z 31 marca 2020 r.)
(Dane skonsolidowane)
Nazwa firmyToshiba Corporation
Adres centrali1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan
Założenielipiec 1875
Prezes i dyrektor generalnyNobuaki Kurumatani
Akcje zwykłe (dane skonsolidowane)200 175 mln ¥
Sprzedaż netto (dane skonsolidowane)3389,9 mld ¥
Rok finansowyod 1 kwietnia do 31 marca
Liczba pracowników (dane skonsolidowane)125,648
Liczba wyemitowanych akcji455 mln
Liczba akcjonariuszy269,067
Notowania giełdoweJaponia: Tokio i Nagoja

Nasze wartości

Firma Toshiba dostarcza technologię i produkty cenione za nowatorskie funkcje i stylowy wygląd, zapewniające bezpieczniejsze, bardziej wygodnie i produktywnie życie.

Pasja

Wyznaczamy standard świadczenia usług, dążąc do doskonalenia, wprowadzając nowatorskie rozwiązania, prowadząc nieustanne szkolenia i wdrażając ulepszenia. Postępujemy zgodnie z naszymi deklaracjami i podejmujemy dodatkowe działania we wszystkich dziedzinach naszej działalności.

Niezawodność

Wiemy, jak ważne jest zaufanie we wzajemnych relacjach. Dlatego wszystkie nasze interakcje, postępowanie i procedury, obowiązujące w firmie i w relacjach z naszymi partnerami, udziałowcami i lokalnymi społecznościami, są oparte na uczciwej, otwartej i lojalnej komunikacji.

Szacunek

Akceptujemy i szanujemy różnice kulturowe i zapewniamy środowisko, w którym wszystkie osoby mają równe prawa i są zachęcane do angażowania się w otwartą dwukierunkową komunikację.

Ochrona środowiska

Zasady

Koncepcja ochrony środowiska i zarządzanie w firmie Toshiba

Wprowadzenie

Grupa Toshiba aktywnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Wspieramy więc zarządzanie ochroną środowiska, dążąc do osiągnięcia wyznaczonego celu Environmental Vision 2050: People Leading Rich Lifestyles in Hamony with the Earth.

Wytyczne Environmental Vision 2050

Zarządzanie ochroną środowiska w grupie Toshiba

Tworząc wartości zgodnie z naszymi trzema powiązanymi koncepcjami „Surprise and Sensation” (Zaskoczenie i wrażenie), „Safety and Security” (Bezpieczeństw) i „Comfort” (Komfort) w powiązaniu z pełnym zaangażowaniem w zapobieganie globalnemu ociepleniu, kontrolowanie użycia substancji chemicznych i efektywne wykorzystanie zasobów, zamierzamy zapewnić zgodność naszego procesu biznesowego i produktów z potrzebami naszej planety. Grupa Toshiba aktywnie przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa.

W firmie Toshiba ochrona środowiska jest elementem zarządzania. Wspieramy zarządzanie ochroną środowiska obejmujące wszystkie produkty i procesy biznesowe na każdym etapie od produkcji i użycia do recyklingu po zakończeniu eksploatacji produktów. Takie podejście jest praktyczną realizacją naszego sloganu: „Committed to People, Committed to the Future (Oddanie ludziom i przyszłości). Toshiba.”

Osoby prowadzące bogaty styl życia w harmonii z naturą to stan idealny, który chcemy osiągnąć w 2050 roku zgodnie z koncepcją Environmental Vision 2050 grupy Toshiba.

Zgodnie z tą nadrzędną koncepcją postrzegamy naszą misję korporacji-obywatela planety jako tworzenie nowej, wzbogaconej wartości przy jednoczesnej minimalizacji niekorzystnego wpływu na środowisko.

Procedury i działania umożliwiające realizację przyjętej strategii

Grupa Toshiba zamierza zrealizować koncepcję Environmental Vision 2050, wdrażając dwie komplementarne strategie: Energy Approach, podkreślającą znaczenie stałych dostaw niezawodnej energii i łagodzenie niekorzystnych zmian klimatycznych, oraz Eco Products Approach, koncentrującą się na tworzeniu nowej wartości w harmonii z naturą. Ponadto podejmujemy działania w dwóch dziedzinach: ekologiczny proces (Eco Process) umożliwia minimalizację niekorzystnego wpływu na środowisko dzięki procesom biznesowym, a program ekologiczny (Eco Program) jest wspólną inicjatywą zmierzającą do rozwiązania problemów związanych z ochroną środowiska przy współpracy z naszymi udziałowcami.

Zarządzanie ochroną środowiska w korporacji Toshiba

„Committed to People, Committed to the Future (Oddanie ludziom i przyszłości). W procesie opracowania produktu firma Toshiba ocenia jego wpływ na środowisko i dąży do maksymalizacji odzyskiwania zasobów i recyklingu zużytych produktów.

Dyrektywa RoHS

elektrycznych i elektronicznych) 2002/95/EC i 2011/65/EU zostały wdrożone przez Unię Europejską w celu ograniczenia użycia substancji, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub środowiska. Zgodnie z przepisami RoHS Państw Członkowskich po 1 lipca 2006 roku większość nowych produktów elektrycznych i elektronicznych nie będzie sprzedawana w UE, jeżeli zawiera następujące substancje w ilościach przekraczających określone stężenie (wagowo) na poziomie materiału jednorodnego:

– Ołów (0,1%)

– Rtęć (0,1%)

– Kadm (0,01%)

– Chrom sześciowartościowy (0,1%)

– Polibromowane bifenyle (PBB) (0,1%)

– Polibromowane bifenyle etery (PBDE) (0,1%)

Zgodnie z przyjętymi zasadami prowadzenia działalności firma Toshiba stosuje zalecane procedury zarządzania ochroną środowiska oraz przestrzega przepisów i rozporządzeń dotyczących ochrony środowiska. Zgodnie z najlepszymi procedurami projektowania produktów i zarządzania nieustannie wprowadzane są ulepszenia umożliwiające ochronę zasobów naturalnych i minimalizację użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

Dział firmy Toshiba produkujący elementy półprzewodnikowe i urządzenia do przechowywania danych od dawna wdraża metody produkcyjne przyjazne dla środowiska. Oprócz zgodności z certyfikatem ISO14001 firma Toshiba wdrożyła już program „Green Procurement” w listopadzie 2002 roku, umożliwiający firmie Toshiba wytwarzanie produktów przyjaznych dla środowiska przed wprowadzeniem dyrektywy RoHS obowiązującej od lipca 2006 roku.

Nasze pierwsze pamięci komputerowe zgodne z dyrektywą RoHS wprowadziliśmy na rynek w 2003 roku.

Od początku trzeciego kwartału 2005 roku wszystkie nasze konsumenckie pamięci komputerowe są w pełni zgodne z dyrektywą RoHS.

Dyrektywa UE WEEE

Następujące informacje dotyczą tylko krajów członkowskich UE:

Ten symbol oznacza, że produktu nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Prawidłowa utylizacja tego produktu ułatwi eliminację potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko i zdrowie. Szczegółowe informacje dotyczące recyklingu tego produktu można uzyskać w lokalnym urzędzie administracji państwowej, w zakładzie utylizacji odpadów komunalnych albo w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Dyrektywa UE WEEE

Dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE) 2002/96/EC i 2012/19/EU zostały wdrożone przez Unię Europejską w celu ochrony środowiska i zdrowia poprzez rozważne wykorzystanie zasobów naturalnych i wdrożenie strategii zarządzania odpadami, koncentrujących się na recyklingu i ponownym wykorzystaniu materiałów. Przepisy WEEE Państw Członkowskich zostaną wdrożone po 13 sierpnia 2005 roku. Po tej dacie producenci większości wyposażenia elektrycznego będą odpowiedzialni za swoje produkty po zakończeniu ich użytkowania Odpowiedzialność producentów będzie obejmować zgodność z wymaganiami dotyczącymi etykiet, udostępniania informacji użytkownikom końcowym, wyposażenia kanałów i wydziałów produkcyjnych, zapewnienia dostępności infrastruktury zbierania odpadów, przesyłania danych związanych ze sprzedażą i odzyskiwaniem oraz ponoszenia kosztów WEEE w Państwach, w których nasze produkty są objęte tylko dyrektywą WEEE.

Podobnie jak inne firmy elektroniczne firma Toshiba współpracuje z zespołami projektantów, dostawcami i innymi partnerami w celu ustalenia strategii postępowania w przypadku zakończenia użytkowania naszych produktów. Toshiba śledziła opracowanie dyrektywy WEEE od początku 1998 roku, uczestnicząc w związanych grupach roboczych na szczeblu krajowym i UE. W kwietniu 2003 roku firma Toshiba utworzyła dział European Environmental Department odpowiedzialny za implementację dyrektywy WEEE w Europie. Ta centralna jednostka obecnie przygotowuje wszystkie niezbędne działania wymagane do zapewnienia zgodności z dyrektywą WEEE, łącznie z następującymi zmianami przepisów krajowych w poszczególnych Państwach Członkowskich UE:

– rejestracja we wszystkich państwach UE

– zgłaszanie ilości sprzedanych produktów

– oznaczenie produktów odpowiednimi etykietami po 13 sierpnia 2005 roku

Informacje tylko dla partnerów stosujących recykling:

Aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu naszych produktów zgodnie z artykułem 11 dyrektywy WEEE, należy przesłać zapytanie na adres recycling-information@tee.toshiba.de.

Deklaracja zgodności z przepisami REACH

Europejskie przepisy dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i limitowania substancji chemicznych (REACH, Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) obowiązują od 1 czerwca 2007 roku.

Zgodnie z przyjętą strategią firma Toshiba traktuje priorytetowo ochronę środowiska we wszystkich sektorach prowadzonej działalności biznesowej, aby chronić ludzi i zdrowie oraz zasoby naturalne. Firma Toshiba wspiera nadrzędny cel przepisów REACH, wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań prawnych i zgodnie z rozporządzeniem REACH udostępnia klientom informacje dotyczące substancji chemicznych stosowanych w naszych produktach.

Wszelkie pytania należy przesyłać na następujący adres:

recycling-information@tee.toshiba.de

Biura

 • European Headquarters, Germany Toshiba Electronics Europe GmbH

  Hansaallee, 181 40549, Düsseldorf, Germany

  Tel: +49-211-5296-0
  Fax: +49-211-5296-400

 • Headquarters, Japan Toshiba Corporation Hamamatsucho

  1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8001, Japan

  Tel: +81-3-3457-4511
  Fax: +81-3-3456-1631

Domeny

Historia

1873 - 1890

Podjęcie pierwszych działań zmierzających do utworzenia firmy Toshiba.

Zakład produkcyjny zbudowano w Ginza w Tokio

W 1873 roku Minister Przemysłu, zobowiązany do promowania modernizacji Japonii, zlecił inżynierowi Hisashige Tanaka opracowanie wyposażenia telegraficznego. Zbudował on zakład produkcyjny w Tokio w 1875 w celu realizacji rosnącej liczby zamówień rządowych. Ten zakład otrzymał nazwę Tanaka Seizo-sho (Warsztaty Inżynieryjne Tanaka) i był jednym z prekursorów firmy Toshiba.

Niezależnie w 1878 roku Ichisuke Fujioka opracował pierwszą w Japonii lampę łukową podczas studiuów w Imperial College of Engineering (obecnie Wydział Inżynierii Uniwersytetu Tokijskiego), korzystają z porad profesora Williama Ayrton. W tym czasie Japonia importowała wszystkie lampy elektryczne. W 1890 roku Fujioka utworzył firmę Hakunetsu-sha Co., Ltd. produkującą żarówki w Japonii.

1891 – 1931

Rozwój, upadek i odbudowa

Pierwsza na świecie żarówka dwuwłóknowa

Dwie firmy rozpoczęły produkcję wyposażenia elektrycznego w Japonii. Tanaka Engineering Works opracowała generator turbinowy z kołem wodnym, a Hakunetsu-sha opracowała nadajnik radiowy. W 1921 roku Tokyo Denki (Tokijska Wytwórnia Sprzętu Elektrycznego; nowa nazwa Hakunetsu-sha wprowadzona w 1899 roku) opracowała żarówkę dwuwłóknową, uznaną później za jeden z sześciu największych wynalazków w historii technologii żarówek.

Wielkie trzęsienie ziemi Kanto w 1923 roku spowodowało poważne zniszczenia, pozbawiając ponad 100 000 osób bez dachu nad głową. Tokyo Electric Company straciła wielu pracowników na skutek tej katastrofy. Prezes firmy wspierał działania zmierzające do odbudowy firmy, wypowiadając słynne zdanie „Fabryka bez instytutu badawczego przypomina owada bez czułek”. W tym czasie firma dynamicznie wkroczyła na nowe rynki, takie jak wyposażenie medyczne i urządzenia radiowe.

1932 – 1939

Utworzenie zintegrowanego producenta sprzętu elektrycznego poprzez fuzję Shibaura Engineering Works (duże urządzenia elektryczne) z Tokyo Electric Company (drobny sprzęt elektrczny)

Tokyo Denki (Tokyo Electric Company) Kawasaki Complex (wcześniej Horikawacho Works —zlikwidowane w 2000 rok)

W latach trzydziestych dwudziestego wieku rząd Japonii wprowadził zakaz produkcji sprzętu do użytku domowego, aby przeznaczyć więcej żelaza i stali dla przemysłu zbrojeniowego. Nadejście ciężkich czasów.

Jako członkowie Mitsui zaibatsu, pod przewodnictwem Mitsui Bank, Shibaura Seisaku-sho (Shibaura Engineering Works; nowa nazwa Tanaka Engineering Works wprowadzona w 1893 roku) i Tokyo Electric Company ustanowili wzajemne relacje udziałowców i współpracowali w różnych dziedzinach. Postęp technologiczny spowodował wzrost zapotrzebowania na sprzęt do użytku domowego, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania wprowadzone wcześniej w przemysłowych urządzeniach elektrycznych. Rezultatem fuzji tych dwóch firm w 1939 roku było utworzenie Tokyo Shibaura Denki (Tokyo Shibaura Electric Co., Ltd.). Celem nowej firmy było pełnienie funkcji globalnego lidera sektora produkcji sprzętu elektrycznego.

1940 – 1956

Główny dostawca rządowy podczas wojny rozpoczyna eksport produktów do Azji Południowo Wschodniej w okresie powojennym

Była Horikawacho Works bezpośrednio po wojnie

Podczas wojny firma szybko rozwijała się, realizując zamówienia rządowe na sprzęt radiowy, lampy próżniowe oraz inny sprzęt wojskowy, i produkując generatory. Produkcję utrudniały jednak naloty bombowe.

Zwiększając produkcję w okresie powojennym, firma koncentrowała się początkowo na dużych urządzeniach elektrycznych, a następnie podczas odbudowy wznowiła produkcję drobnego sprzętu elektrycznego. Nowe przedstawicielstwa handlowe utworzone w celu zwiększenia sprzedaży i eksportu do Azji Południowo Wschodniej.

1957 – 1972

Restrukturyzacja zarządzania i działalności biznesowej otwiera drogę do ekspansji na rynki zagraniczne

Zagraniczne przedstawicielstwa handlowe, była Toshiba Hawaii, Inc.

Gwałtowny rozwój gospodarki Japonii w drugiej połowie lat pięćdziesiątych spowodował szybki rozwój branży dużych urządzeń elektrycznych, elektroniki i komunikacji. Sprzedaż i zyski rosły szybko, gdy firma Toshiba wprowadzała na rynek nowatorskie produkty, opracowywała oryginalne technologie, rozbudowywała zakłady produkcyjne i budowała nowe zakłady, aby dostarczać produkty na szybko rozwijające się rynki.

Aby zapewnić rozwój międzynarodowej działalności biznesowej, utworzono przedstawicielstwa handlowe i zakłady produkcyjne w innych krajach. Wskaźnik sprzedaży zagranicznej wzrastał stopniowo.

1973 – 1983

Rozbudowa zasobów technicznych w celu zapewnienia stałego rozwoju

Pierwszy japoński procesor tekstów

Recesja w 1973 roku po pierwszy kryzysie związanym z ropą naftową zmusiła firmę Toshiba do większych inwestycji w prace badawczo-rozwojowe, ponieważ uznano, że zyski były źródłem żywotności firmy, podczas gdy technologia stymulowała rozwój działalności biznesowej. Rozbudowany dział badawczo-rozwojowy i większe inwestycje doprowadziły do opracowania wielu nowatorskich technologii na skalę globalną lub w Japonii.

Inne inicjatywy, zmierzające do rozwoju technologii produkcji, utrzymania wysokiej jakości, zmniejszenia ilości wymaganej robocizny i skrócenia czasu wymaganego do opracowania nowych produktów i wprowadzenia ich na rynek, umożliwiły uzyskanie znacznie większych wpływów.

1984 – 1999

Zmiana nazwy Toshiba i usprawnienie wewnętrznego systemu podejmowania decyzji w firmie

Budynek firmy Toshiba

W 1984 roku skrócona forma „Toshiba” zastąpiła oficjalną nazwę firmy Tokyo Shibaura Denki (w języku angielskim nazwa „Toshiba Corporation” została przyjęta w 1983).

Stagnacja ekonomiczna w Japonii w latach dziewięćdziesiątych zmusiła firmę Toshiba do przyjęcia strategii „koncentracji i selekcji” w celu utrzymania stałego wzrostu. Ten proces był związany z koncentracją zasobów w sektorach z potencjałem wzrostu i nowych rynkach działalności biznesowej, przy równoczesnym wybiórczym wspieraniu rozwoju w sektorach rozwiniętych lub zanikających poprzez reformy i restrukturyzację. Firma Toshiba koncentrowała zasoby na półprzewodnikach i rozwijała działalność związaną z komputerami.

W 1999 roku firma Toshiba wdrożyła system ośmiu firm wewnętrznych. Przekazanie uprawnień tym firmom wewnętrznym zapewniło ich większą autonomię i przyśpieszenie procesu podejmowania decyzji.

Do 2000

Opracowanie najlepszych i najbardziej nowatorskich produktów i usług w celu pokonania globalnych firm konkurencyjnych i przejęcia pozycji lidera rynku

Pierwszy na świecie telewizor 3D LCD bez konieczności korzystania ze specjalnych okularów

Szybki rozwój gospodarczy w krajach rozwijających się i spowolnienie rozwoju w krajach rozwiniętych gospodarczo spowodował poważne zmiany paradygmatów ekonomicznych i przemysłowych w dwudziestym pierwszym wieku. Aby osiągnąć sukces w warunkach intensywnej globalnej konkurencji przekraczającej granice krajów, firma Toshiba wciąż koncentruje się na restrukturyzacji działalności biznesowej w celu zwiększenia zysków, poszukując równocześnie metod przekształcenia ogólnej struktury biznesowej dzięki wejściu na rynki rozwijające się i rynki nowych technologii. Celem jest umocnienie pozycji firmy na rynku globalnym dzięki strategii „koncentracji i selekcji” i opracowaniu najlepszych i najbardziej nowatorskich produktów i usług, które są tanie i atrakcyjne dla klientów.